INSTAL·LACIONS

Organització

Les instal·lacions esportives de la ciutat d’Olot s’organitzen en quatre blocs: municipals, municipals de barris, de centres educatius i privades. Des de l’IMELO es fa una gestió directe dels pavellons de Pla de Llacs, Estadi d’Atletisme, Piscina Municipal, dels camps del Pla de Baix i de les Mates. Tanmateix, també té la cura de les actuacions puntuals en altres instal·lacions esportives que estan en règim de concessió, com són el camp de futbol del Pla de Dalt, el camp de futbol de Sant Roc i l’Estadi Municipal. A l’annex 1 es poden consultar les dades de cada instal·lació, així com fotografies i el mapa de la ubicació.

Usos

En els següents gràfics es poden observar els usos de les IEMS de gestió directe durant la temporada 2018/19. Es poden consultar els usos de cada instal·lació segons l’entitat esportiva que en fa ús i durant els períodes de pretemporada, temporada i vacances escolars. També inclou els usos de les instal·lacions per activitats pròpies de l’IMELO i activitats extraordinàries.

Tal com s’observa, els pavellons del Pla de Llacs són els que més s’utilitzen, seguits per els camps del Morrot, la Piscina i finalment l’Estadi d’Atletisme.

Departament instal·lacions

Des de l’eix d’instal·lacions es desenvolupen els següents programes:

  • Coordinació laboral del personal del departament d’instal·lacions
  • Coordinació d’ocupació de les IEMS
  • Coordinació dels treballs de manteniment de les IEMS
  • Responsabilitat tècnica i posada en marxa de les noves instal·lacions
  • Control del pressupost de les partides
  • Inversions esportives

Inversions esportives

Durant els darrers anys s’han realitzat diferents obres de millores seguint el programa d’estudis de necessitats elaborat pel servei tècnic d’instal·lacions esportives municipals. Actualment s’ha elaborat un nou programa (2018-2022) amb un seguit d’actuacions que juntament amb els serveis tècnics d’urbanisme busquen la millor solució tècnica i fan una valoració econòmica per a temporitzar les actuacions i fer una previsió dels recursos econòmics per tal de poder realitzar aquestes obres. Les actuacions a realitzar es troben distribuïdes per instal·lació i per ordre de prioritat.

Grans reptes

La ciutat és un ens viu i en constant transformació en totes les seves facetes i l’esport no està al marge d’aquests moviments que moltes vegades es converteixen en necessitats.

L’Ajuntament i per delegació l’IMELO té l’obligació de mantenir les IEMS en perfecta estat d’ús, però també té la responsabilitat de recollir i estudiar les noves necessitats que planteja la ciutadania en matèria de noves adequacions en instal·lacions ja existents o la construcció de nous equipaments.

Es fa imprescindible tenir un recull actualitzat de les instal·lacions esportives existents MIEM i també es fa necessari tenir una planificació a curt, mig i llarg termini de noves infraestructures esportives que ens han de marcar el full de ruta tant a nivell polític com a nivell tècnic.

Aquí Plantejarem un recull de noves instal·lacions agrupades en blocs segons el seu cost aproximat.

Bloc 1. Instal·lacions de cost baix.

Ampliació Skate amb un Bowl + una caseta de serveis.

Construcció d’un parc de Calistenia.

Aquesta és una vella reivindicació d’un grup important de joves de la nostra ciutat.

Actualment s’estan fent gestions per estudiar la possibilitat d’incloure aquesta actuació dins del PIAM de Sant Miquel.

El cost aproximat amb el terra de tècnic, i sempre depenent dels element que s’instal·lin, és de 20.000,00€

Bloc 2. Instal·lacions de mitja cost.

Construcció d’un pavelló específic per la pràctica de la gimnàstica esportiva.

Actualment aquesta activitat aplega a unes 150 esportistes i estan ubicades en un queixal del Pavelló Firal. Aquest espai no reuneix les condicions òptimes per la pràctica esportiva i a més tota la instal·lació s’ha de muntar i desmuntar quan hi ha activitats grosses en el recinte firal.

Els cost aproximat segons projecte, que té 969 m2 i sense comptar la compra d’aparells és de 1.050.000,00 IVA inclòs

Circuit permanent de bicicletes de carretera.

Aquesta també és una vella aspiració d’un important col·lectiu d’esportistes comarcals, a més cal tenir en compte que a la necessitat d’una bona instal·lació esportiva, cal afegir-hi el tema de la seguretat.

Sobre aquest equipament no s’ha fet cap tipus de gestió ni d’estudi. 

Camp de cricket

També fa temps que es parla d’un futur camp de cricket. Aquesta instal·lació té el principal problema de les dimensions necessàries del terreny de joc, que son molt grosses.

Actualment s’està jugant a criket a l’estadi d’atletisme.

No hi ha cap estudi fet sobre la viabilitat d’aquesta instal·lació

Bloc 3. Obres majors

Construcció d’una piscina climatitzada.

Dins el mateix espai en que hi ha ubicada la piscina d’estiu s’ha fet un primer dibuix d’una piscina climatitzada.

Actualment hi ha fet un dibuix i un primer i embrionari estudi de gestió que ha de servir de referència per la construcció definitiva.

El cost aproximat d’aquest equipament esta en 3.000.000,00€ 

Reformes en el complex de Pla de Llacs.

L’inici del complex Pla de Llacs (pavelló 1) el trobem en els anys 70 i posteriorment s’han anat fent annexes, el pavelló 3, anys 80 i el darrer fa 10 anys el Poliesportiu i el pavelló 2.

Actualment, molta part de la instal·lació s’ha fet molt vella i es fa necessari una reforma a fons que també ha de donar resposta a totes unes necessitats plantejades i a una millora dels serveis tant als esportistes com a el públic en general.

El cost aproximat d’aquesta reforma és de 4.000.000,00€, però te l’avantatge que es pot fer per fases.