L’àrea d’esports i Lleure de l’Ajuntament tenim com a objectius:

1- Promoció esportiva i desenvolupament de la cultura física de la població.

2- Promoció, construcció i administració de camps d’esports, gimnasos, piscines, pistes d’atletisme o qualsevol altre tipus d’instal·lació esportiva, per al millor desenvolupament de la cultura física.

3- Facilitar a tots els veïns d’Olot la utilització preferent de les instal·lacions municipals esportives amb finalitat formativa i d’esplai.

4- Gestionar la possible utilització d’altres instal·lacions públiques o privades per al compliment dels fins de l’Institut.

Tasques que realitzem

Gestió d’abonats de les IEMs

Es realitzen les tasques de manteniment dels més de 7000 socis abonats que hi ha actualment a les IEMs. Aquestes tasques, que es realitzen amb un software especial per a instal·lacions esportives POLIWIN, són les següents:

 • Alta i baixa d’abonats a les diferents activitats:
  • Gimnàs
  • Activitats dirigides
  • Fes Salut
  • Rocòdrom
  • Piscina (temporada d’estiu)
  • Utilització de les instal·lacions per estar dins un grup
 • Manteniment i actualització de dades
 • Cobrament de les quotes

La majoria de socis de les IEMs, ho són perquè formen part dels Clubs i entitats esportives registrades, ja sigui a nivell federat o de lleure.

Expedients BPM

Es realitza la tramitació administrativa dels següents expedients:

a)   Gestió de les subvencions a les entitats esportives

L’Ajuntament d’Olot concedeix diferents tipus de subvencions a les entitats esportives, als esportistes d’elit i les beques esportives. Des de l’àrea d’esports es gestiona les tasques d’informació sobre els tràmits administratius de les subvencions i es tramita:

 • Gestió de sol·licituds
 • Control de la documentació
 • Gestió de les justificacions
 • Pagaments

b)   Gestió i control de despeses

De les despeses de l’àrea d’esports se’n realitza tant la gestió administrativa consistent en recepció de factures, conformació i entrada al BPM. També es realitza el control pressupostari.

c)   Gestió i control d’ingressos

Es realitza el control pressupostari dels ingressos de l’àrea d’esports. Sempre treballant conjuntament amb tresoreria de l’Ajuntament d’Olot. Es porta el control i la gestió dels cobrament dels abonats de les instal·lacions i abonats als serveis.

d)   Gestió d’Instàncies

Diàriament es reben instàncies dirigides a l’àrea d’esports i des dels serveis administratius es realitza la gestió i control de les mateixes, així com la tramitació i manteniment en el BPM.

e)     Decrets i altra documentació

Actualment tota la documentació, instàncies i altres gestions es realitzen a través del BPM.

f)   Arxiu

Es gestiona l’Arxiu de paper de l’IMELO: expedients, gestió d’abonats, subvencions, etc. També es realitzen les transferències a l’arxiu comarcal, tot i que ara ja tot es fa per BPM i per tant desat a cada expedient digital.

Control del correu electrònic

Diàriament es reben correus electrònics a la bústia genèrica de l’IMELO (esports@olot.cat). Des d’administració es dona tràmit immediat a tots els correus rebuts, ja sigui contestant directament o bé dirigint la consulta o tràmit a qui pertoqui.

Gestió de les Subvencions de la Diputació i la Generalitat

Es realitza la tramitació administrativa de les subvencions que atorguen les diferents institucions que realitzen convocatòries relacionades amb l’esport i el lleure. En concret, es realitzen les tasques de sol·licitud, acceptació, justificació i cobrament.