APROVACIÓ BASES ENTITATS

Aprovades les bases específiques reguladores d’ajuts per fer front a les quotes impagades de les entitats esportives d’Olot per a la temporada 2019-2020.

Les bases es podran consultar al Portal de la Transparència de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot.
Aquest acord s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPG, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.
Es publicarà anunci d’aprovació definitiva de les bases i obertura de convocatòria al BOPG.

Comments are closed.